probíhá výpočet, čekejte prosím...

známé pojmy z řečtiny

Na území Řecka vzniklo v minulosti velké množství výrazů a odborných termínů, které se používají dodnes.

Některá slova si zachovala svůj původní smysl, význam dalších se během staletí posunul a rozumíme jim už poněkud jinak.

Pár slov řeckého původu vám zde připomínáme, další vás jistě napadnou.

 

 

A

AGORA - původně shromáždění svobodných občanů, později také náměstí, tržiště

AKADEMIE - filosofická škola založená Platonem, dnes zejména vzdělávací instituce, také školní přehlídka

AKROPOLIS - opevněná vyvýšená část města (doslova vyšehrad), dnes zejména dominanta Athén

AMAZONKY - doslova "bezprsé", mytologický kmen bojovných žen

AMFITEÁTR - půlkruhové divadlo pod širým nebem

AMFORA - hliněná, většinou malovaná nádoba se dvěma uchy na víno nebo olej

AMNESTIE - hromadné prominutí trestu, především hlavou státu

ANABÁZE - vojenský pochod doprovázený boji, dnes také problematická akce

ANARCHIE - neomezená svoboda jedince

APATIE - původně učení o filosofii klidu, dnes nečinnost, lhostejnost, netečnost

B

BASILEUS - král

BASILIKA - původně obchodní nebo soudní hala, později základní typ východokřesťanských chrámů

BÁZE - podstavec pod sochou, v souščasnosti základ, základna, východisko…

D

DĚMOS - lid, svobodní občané (ne ženy, vojáci a otroci)

DÉMOKRATIA - původně řízení obce podle společně schválených zákonů (jen muži)

DIALOG, DIALEKTIKA - umění vést spor, rozhovor, diskutovat

DRAMA - divadelní hra, nyní přeneseně i závažná situace

E

ENERGEIA - kdysi činnost, pohyb, uskutečnění, dnes energie, síla

EPOCHÉ - odklad úsudku, nyní období, epocha

ÉTHOS - mravní základ, charakter, étos, etika

EXOT - zvláštní živočich nebo rostlina pocházející z dalekých krajin, dnes cokoliv neobvyklého

F

FAINOMENON - (fenomén) původně objektivní realita, nyní obecně významný jev

FOBIE - panický strach, později se začal rozlišovat podle příčiny (klaustrofobie, xenofobie…)

FYSIO - příroda, přírodní (i tělo člověka), dnes fyzika, fyzický, fyzioterapie…

G

GEOGRAFIKA - zeměpis

GENESIS - vznik, původ, počátek, také první kniha Starého zákona

GYMNASION - objekt sloužící zejména ke sportu a vzdělávání, nyní gymnázium, gymnastika

H

HIPPODROM - závodiště pro koňská spřežení

HYMNUS - oslavná báseň nebo píseň na počest bohů, dnes hymna

HYPERBOLA - kuželosečka, nyní přeneseně také nadsázka

HYPOTÉKA - zástavní právo k nemovitosti

I

IDEA - původně čin, přeměna hmoty, dnes abstraktní myšlenka (ideál, ideologie)

IKONA - posvátný obrázek v pravoslaví, nyní také symbol, znak

IKONOSTASE - zástěna byzantského chrámu, která odděluje prostor pro věřící od oltáře

K

KANELURA - svislé žlábky na antických sloupech

KÁNON - původně norma, pravidlo, měřítko, stéblo, nyní vícehlasý zpěv či závazné církevní spisy

KARYATIDY - doslova ženy z Karyai (u Sparty), v architektuře sloupy ve tvaru žen

KATHEDRA - biskupský stolec, odvozeně také katedrála, původně kostel při biskupství

KITHARA - strunný hudební nástroj, původně boha Apollona

KOSMOS - řád, harmonie, příroda, dnes vesmír

KYKLOPOVÉ - bájní obři s jedním okem, stavitelé kyklopských zdí z obrovských kamenů

KYNIKOVÉ - filozofický směr v Athénách (podle řec. kyón=pes), dnes cynik, cynický

L

LESBICKÝ - skupina dívek okolo básnířky Sapfó na ostrově Lesbos, dnes láska mezi ženami

LOGIKA, LOGOS - rozum, ale i spojník, vztah, vznikly ze slova legein (shromáždit, sjednotit)

LYKEIA - (řecky zaháněč vlků), háj boha Apollóna v Athénách a filozofická škola, dnes lyceum

LYRIKA - lyrika melé byly veše doprovázené lyrou, nyní básně nebo písně o pocitech a dojmech

M

MANTIKA - praktiky používané k předpovídání budoucnosti, vznikla z řeckého mantieia věštba, věštectví

MEANDR - Maiandros je řeka v dnešním Turecku, podle ní nazván nejběžnější řecký ornament

MYTOLOGIE - popis všudypřítomných božských sil, které organizují svět, dnes mýty (pověsti)

N

NEKROPOLE - pohřebiště

NYMFA - nižší řecká bohyně

O

ODEION - malý, většinou zastřešený amfiteátr pro hudební představení a umělecký přednes

OKTAGON - osmiúhelník, budova s osmiúhelníkovým půdorysem

ORCHESTRA - snížený prostor před hledištěm amfiteátru určený sboru, tanečníkům i čestným hostům

P

PARALELA - rovnoběžná linie

PHILOSOPHIA - filozofie, doslova: milovat moudrost, dnes obecné teorie o světě

POLYTEISMUS - víra ve více bohů, základ řeckého náboženství

PEGASOS - okřídlený kůň

POETIKA - původně teorie umění, dnes básnické vnímání a vyjadřování

POLITIKA - organizované chování lidí v obcích, prosazování zájmů jednotlivých skupin

POLYGON - mnohoúhelník

POLYCHROMIE - mnohobarevnost

PSÝCHÉ - duše, psychologie je nauka o duševních pochodech, také například psychický, psychiatrie...

R

RAPSODIE - původně skladba potulných pěvců o hrdinských činech, nyní hudební útvar

RETSINA - tradiční řecké víno s příměsí pryskyřice

S

SIRTAKI - řecký skupinový tanec vytvořený z folklorních prvků pro film o Řeku Zorbovi

STADION - běžecká dráha s náspy pro přihlížející diváky, také délková míra (185m - délka stadionu)

SKEPTICISMUS - právo na pochyby a odložení hodnocení, aby nedošlo k mylnému soudu, nyní skepse

STOICISMUS - podle slova stoa (sloup), filosofický směr prosazující život v souladu s přírodou

T

TAVERNA - řecká restaurace, většinou s posezením venku

THEOLOGIE - nauka o bozích a náboženství

THEATRON - původně hlediště, později theatre - divadlo

THEORIA - konkrétní aktivní vnímání, rozjímání, nyní teorie, teoretický…(abstraktní)

THERMOS - teplo

TRAGÓDIA - doslova zpěv kozlů (původně k poctě boha Dionýsa), dnes dramatický útvar - tragédie

TRILOGIE - soubor složený ze tří částí

TYRANNIS - původně vláda v jedněch rukách, později krutovláda, tyranie

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 31.10.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace